Algemene voorwaarden Praktijk Susan Dechering

Uw rechten als cliënt:

Susan Dechering is lid van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg en staat geregistreerd in als therapeut bij het RBCZ.

Deze organisaties stellen kwaliteitscriteria en hebben ook een beroepscode en klachtenregeling, waaraan het handelen van een psycholoog getoetst kan worden.


Privacy en geheimhoudingsplicht:

Alles wat wordt besproken tussen u en uw hulpverlener is vertrouwelijk. Dit is wettelijk geregeld. Zonder uw toestemming wordt aan niemand informatie verstrekt.

Samenwerking met huisartsen kan zorg verbeteren. Echter alleen met uw toestemming zullen we de betrokken huisarts informeren over het verloop van de behandeling. Indien we informatie over u willen opvragen bij anderen dan uw huisarts, bijvoorbeeld een voorgaande hulpverlener, vragen we ook altijd eerst uw toestemming.


Rapportage en dossier:

Uw gegevens die voor het verlenen van hulp in onze administratie moet staan, worden geregistreerd volgens de Wet bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat uw gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Het dossier heeft als doel uw hulpverlening zo goed mogelijk te laten verlopen.


U heeft altijd inzage in uw dossier. Uw dossier wordt na afloop van de hulpverlening bewaard volgens de wettelijk verplichte bewaartermijn en daarna vernietigd. U bent gerechtigd om het dossier eerder te laten vernietigen. Hiertoe dient een schriftelijk verzoek worden ingediend. U kunt altijd om inzage van uw dossier vragen. Voor een enkel gegeven kan dit tijdens een consult. Voor inzage van meer gegevens kunt u een aparte afspraak maken. U kunt een kopie ontvangen van het dossier (de werkaantekeningen maken geen deel uit van het dossier). We vragen hiervoor een onkostenvergoeding. Bent u samen met uw partner in behandeling en wilt u een kopie van uw dossier, dan moet u daar beide toestemming voor geven.


Klachten:

Als u klachten over Liefdeswijs heeft betreffende de hulpverlening en dienstverlening doet u er goed aan dit te bespreken. Is dit niet bevredigend dan kunt u met uw klacht terecht bij de beroepsvereniging NFG.  


Crisis Situatie of hulp buiten kantooruren:

Indien u acute hulpverlening nodig heeft, verwijzen wij u door naar uw huisarts of de huisartsenpost. Zij zullen dan contact voor u opnemen met de crisisdienst. 


Betaling:

Het verzoek is de factuur z.s.m. vooraf aan het gesprek te voldoen op vermelde bankrekening.


Na het verstrijken van de op de factuur aangegeven betalingstermijn is reclamatie niet meer mogelijk. De beroepsaansprakelijkheid van de psycholoog, uit hoofde van de overeenkomst van de opdracht, is beperkt tot de bedragen die in het voorkomend geval onder mijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor uitkering in aanmerking komen.


Susan Dechering werkt met de algemene betalingsvoorwaarden van het NIP, de beroepsorganisatie voor psychologen. Deze zijn als volgt:


Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de psycholoog en de client. Alle door de psycholoog gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen dienen te worden voldaan binnen dertig dagen na de datum van verzending van de declaratie. De client kan betaling niet achterwege laten met enig beroep op verrekening. Indien door de client aan de psycholoog machtiging is verleend tot bank- of giroincasso dan wel aan de psycholoog een getekende acceptgiro betalingsopdracht is afgegeven, dan wordt hiervan eerst op of omstreeks de twintigste dag na de datum, vermeld op de declaratie, gebruik gemaakt. Indien client het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan of indien binnen tien dagen na de onder 3 bedoelde handeling geen betaling wordt ontvangen, is de client in verzuim zonder dat daartoe een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. De client is alsdan over het openstaande bedrag aan de psycholoog de wettelijke rente verschuldigd zolang hij/zij ingebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen. De psycholoog is hiervoor gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de client. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste vijftien procent van het te vorderen bedrag met een minimum van EUR 113,45.Aanvullende voorwaarden:

1. Afspraken dienen 24 uur van tevoren afgezegd te worden: dit is kosteloos. Indien dit niet gebeurt wordt het tarief van het consult ongeacht de reden in rekening gebracht.

2. Wanneer de factuur niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen na factuurdatum is betaald zal 10 euro administratiekosten in rekening gebracht worden. Deze kosten worden niet door uw zorgverzekeraar vergoed.

3. De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de cliënt hanteert, ligt geheel bij de cliënt.Handtekening Cliënt(e):
___________________________